Zadzwoń +48 32 388 70 51

Regulamin

Regulamin Konkursu

„Mistrzowie lasera 2018 – najpiękniejsze dekoracje świąteczne.”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma: COLOP Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smolenia 16, 41-902 Bytom. NIP: 626 – 000 – 34 -70
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników konkursu.
 3. Temat Konkursu brzmi: „Najpiękniejsze dekoracje świąteczne wykonane z drewna litego lub sklejki zrealizowane ploterem laserowym CO2”.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem: lasery.pl/konkurs oraz w siedzibie firmy COLOP Polska w Bytomiu.
 5. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w konkursie są informacjami udostępnionymi organizatorowi zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
 7. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs skierowany jest dla firm i organizacji posiadających plotery laserowe CO2.
 3. Dane osobowe osób wykonujących zadania konkursowe będą pozyskane oraz przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

WARUNKI I CZAS KONKURSU

 1. Organizator ogłasza zadanie konkursowe polegające na:
  przygotowaniu autorskiego projektu oraz wycięciu za pomocą plotera laserowego CO2 dekoracji świątecznej wykonanej z drewna litego lub sklejki. Ozdoba może być dodatkowo zdobiona techniką grawerowania ploterem laserowym CO2 lub/i inną techniką.

  Zadanie konkursowe musi spełniać łącznie poniższe trzy punkty i alternatywnie może spełniać czwarty:
  - zostać wykonana laserem CO2
  - zostać wykonana na materiale: drewno lite lub sklejka
  - przedstawiać dekorację świąteczną
  - może być zdobiona dodatkowo inną techniką

 2. Kryteria oceny zadań konkursowych: pomysłowość, walory artystyczne, umiejętności techniczne, ekonomiczność wykonania - w rozumieniu między innymi poprzez dbałość o minimalizację odpadów.

 3. Konkurs uwzględnia dwie kategorie udziału w konkursie:

  KATEGORIA I – wykonanie zadań i przekazane ich osobiście, pocztą lub kurierem na adres: siedziby firmy COLOP Polska Sp. przy ul. Smolenia 16, 41-902 Bytom.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki zadań konkursowych. Zadania przesłane na konkurs nie będą zwracane.

  KATEGORIA II - wykonanie zadań i przekazane zdjęć tych zadań na adres: marketing@lasery.pl
  Zdjęcia w kategorii II muszą spełniać poniższe warunki:
  - format pliku .jpg lub .png
  - preferowany format: 1200x1200 px
  - 3 obowiązkowe ujęcia na gładkim tle przedstawiające: przód realizacji, bok, tył oraz alternatywnie 1 dodatkowe, dowolne ujęcie w dowolnym kontekście, na dowolnym tle.
 4. Konkurs odbywa się w terminie od 19 października do 18 grudnia 2018r.
  1) od 19 października 2018 r. do 17 grudnia 2018 r. – przyjmowanie prac,
  2) 18 grudnia 2018r. – prace Komisji,
  3) 19 grudnia ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora.
  4) 19 grudnia wysłanie nagród do zwycięzców.

 5. Warunkiem zakwalifikowania zadania do konkursu jest czytelne jej opisanie nazwą firmy wraz z NIP-em lub pełną nazwą organizacji oraz danymi osoby wykonującymi zadanie konkursowe: imieniem, nazwiskiem.

 6. Uczestnik może zgłosić 3 różne zadania w ramach konkursu, w każdej kategorii, jednak będzie nagrodzony tylko 1 raz.

 7. Zadania konkursowe muszą być pracami wcześniej nienagradzanymi, wykonanymi samodzielnie przez uczestnika.

 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie łącznie poniższych punktów:
  a) Przesłanie wraz z zadaniem konkursowym wypełnionego i podpisanego oświadczenia, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby wykonującej zadanie, korzystając z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
  b) Autorskie wykonanie zadania konkursowego i przesłanie go do siedziby Organizatora lub na adres marketing@lasery.pl odpowiednio do kategorii I lub II określonej w punkcie 3 działu WARUNKI I CZAS KONKURSU.
  C) Udzielenie zgody upoważniającej Organizatora do korzystania z zadania konkursowego.
  Podpisane oświadczenia określone w podpunktach a) i c) należy przesłać na adres: marketing@lasery.pl

 9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w punkcie 8 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 10. Koordynator Konkursu: Kierownik marketingu firmy COLOP Polska Marta Świstek, tel. 32 388 70 57, marta.swistek@colop.pl

 

MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje jednorazowa promocyjna cena zakupu materiałów niezbędnych do wykonania zadań konkursowych. Ten zapis jest jednoznaczny z przydzieleniem uczestnikom konkursu, dodatkowego 10% rabatu na materiały: Drewno Lite lub Sklejka w terminie trwania konkursu.

 

NAGRODY I LAUREACI

 1. Wyłoniona przez Organizatora Komisja konkursowa ogłosi laureatów Konkursu.
 2. Organizator ogłasza następujący skład komisji konkursowej:
  - Dr hab. Andrzej Grabowski – Instytut Fizyki, Inżynieria materiałowa, Politechnika Śląska.
  - Mgr Hubert Albertusiak – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
  - P. Dorota Matczak - Studentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 3. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 4 najlepsze zadania konkursowe, gdzie laureaci zdobędą Certyfikat i Tytuł Mistrza Lasera 2018r. oraz nagrody rzeczowe.
 4. Nagrody rzeczowe przyznane w konkursie w każdej kategorii:
  1. miejsce: One Touch Laser Photo o wartości 1080 zł netto - Program przeznaczony do obróbki zdjęć poddawanych obróbce laserowej.
  2. miejsce: Mata adhezyjna 610 x 305 mm o wartości 349 zł netto. Mata adhezyjna ułatwia pozycjonowanie, odpowiednie mocowanie i w efekcie precyzyjną obróbkę materiałów.
  3. miejsce: Bon Apart – prezent jubilerski o wartości 300 zł
  4. miejsce: Bon Wittchen bon uprawniający do zakupu produktów Wittchen o wartości 250 zł
 5. Certyfikat i Tytuł dla zwycięzców: Laureaci konkursu otrzymają dodatkowo Certyfikat oraz tytuł Mistrza Lasera 2018r.
 6. Komisja jest uprawiona do przyznania wyróżnień specjalnych.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

PUBLIKACJA ZDJĘĆ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych zadań bez uiszczania honorariów autorskich.
 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikowanie przysłanych zadań konkursowych uczestnika i nadesłanych zdjęć konkursowych. Nieodpłatne publikacje i prezentacje dotyczą: ekspozycji prac w siedzibie firmy, na targach branżowych, publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, Internecie, w tym: na stronach Internetowych, portalu b2b.colop.pl oraz Social Media organizatora, partnerów konkursu i portali powiązanych, portali branżowych. Uczestnik wyraża również zgodę na opublikowanie i wykorzystanie jego zadania konkursowego do włączenia go do banerów reklamowych promujących konkurs w internecie bez dodatkowych odpłatności jak również wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych (nazwa firmy lub organizacji,miejscowość, imię, nazwisko osoby wykonującej zadanie ) w celu ogłoszenia Laureatów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników:
  - których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem
  - zgłaszających prace konkursowe zawierającego treści o charakterze: bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym, pornograficznym lub nieobyczajnym, obrażającym daną religię lub kulturę, zadania godzące w wizerunek Organizatora lub Koordynatora, a także innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego.
 2. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest wyłącznym twórcą tego zadania i/lub, że Uczestnikowi przysługują do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa zależne, a także zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Koordynatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia zadania konkursowego na stronie Internetowej i eksploatacji zadania konkursowego w celu przeprowadzenia konkursu.
 3. Przesyłając zadanie konkursowe LAUREACI godzą się i oświadczają, że przenoszą na organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkie majątkowe prawa autorskie do zadania konkursowego. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na wszystkich znanych w dniu wydania nagrody polach eksploatacji a w szczególności: zwielokrotnienie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, użyczanie jak i wprowadzanie do obrotu tak oryginału jak i kopii i wykorzystania zadania w innych polach określonych w punkcie 2 działu PUBLIKACJA ZDJĘĆ niniejszego regulaminu.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich prac na stronach Internetowych organizatora oraz na możliwość ich wykorzystania przez organizatora w celach promocyjnych konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Koordynator KonkursuKierownik marketingu firmy COLOP Polska Marta Świstek, tel. 32 388 70 57, marta.swistek@colop.pl

Powyższą zgodę należy podpisać, zeskanować i przesłać mailem na adres: marketing@lasery.pl.