Zadzwoń +48 32 388 70 51

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„MISTRZOWIE LASERA 2019 – KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA WYKONANA URZĄDZENIEM LASEROWYM CO2”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma COLOP Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smolenia 16, 41-902 Bytom, NIP: 626–000–34-70.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników konkursu.
 3. Temat Konkursu brzmi: „Kartka okolicznościowa wykonana urządzeniem laserowym CO2”.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem: lasery.pl/konkurs oraz w siedzibie firmy COLOP Polska.
 5. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w konkursie są informacjami udostępnionymi organizatorowi zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
 7. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs skierowany jest dla firm i organizacji posiadających urządzenie laserowe CO2 dowolnej marki oraz osób fizycznych współpracujących z takimi organizacjami.
 3. Dane osobowe osób wykonujących zadania konkursowe będą pozyskane oraz przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

WARUNKI I CZAS KONKURSU

 1. Organizator ogłasza zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu autorskiego projektu oraz wykonaniu za pomocą urządzenia laserowego CO2 kartki okolicznościowej wykonanej z papieru, kartonu beermat, tektury czy sklejki 1mm. Kartka może być dodatkowo zdobiona techniką grawerowania ploterem laserowym CO2, innymi materiałami grawerskimi lub inną techniką.

   Zadanie konkursowe musi spełniać łącznie poniższe trzy punkty i alternatywnie może spełniać czwarty:
   - zostać wykonana laserem CO2
   - zostać wykonana na papierze, kartonie beermat, tekturze lub sklejce 1mm
   - przedstawiać kartkę okolicznościową
   - może być zdobiona dodatkowo grawerem, innymi materiałami grawerskimi lub inną techniką

 1. Kryteria oceny zadań konkursowych: pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne, umiejętności techniczne.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zadania i przekazaniu go osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby firmy COLOP Polska Sp. z o.o. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki zadań konkursowych. Zadania przesłane na konkurs nie będą zwracane.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od 15 kwietnia do 16 września 2019 r.
  1) od 15 kwietnia do 16 września 2019 r. – przyjmowanie prac;
  2) 16-27 września 2019 r. – prace Komisji;
  3) 27 września 2019 r. - ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora;
  4) 27 września 2019 r. - wysłanie nagród do zwycięzców.
 4. Warunkiem zakwalifikowania zadania do konkursu jest czytelne jego opisanie
  a) w przypadku firmy/organizacji nazwą firmy wraz z NIP-em
  b) w przypadku osoby fizycznej pełną nazwą organizacji z którą współpracuje oraz danymi osoby wykonującej zadanie konkursowe: imieniem i nazwiskiem
  oraz podesłanie wraz z pracą dokumentów wymienionych w punkcie 8.
 5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 różne zadania w ramach konkursu.
 6. Zadania konkursowe muszą być pracami wcześniej nienagradzanymi, wykonanymi samodzielnie przez uczestnika.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie łącznie poniższych punktów:
  a) Przesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby wykonującej zadanie, korzystając z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu;
  b) Autorskie wykonanie zadania konkursowego i przesłanie go do siedziby Organizatora;
  c) Przesłanie wypełnionej i podpisanej zgody upoważniającej Organizatora do korzystania z zadania konkursowego, korzystając z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w punkcie 8 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
 9. Koordynator Konkursu: Kierownik marketingu firmy COLOP Polska Marta Świstek, tel. 32 388 70 57, marta.swistek@colop.pl.

MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Zadanie konkursowe musi zostać wykonane z papieru, kartonu beermat, tektury lub sklejki 1mm. Dodatkowo może być zdobione innymi materiałami grawerskimi.

 NAGRODY I LAUREACI

 1. Wyłoniona przez Organizatora Komisja konkursowa ogłosi laureatów Konkursu.
 2. Organizator ogłasza następujący skład komisji konkursowej: 
  - Sebastan Ząbek – GJC International
  - P. Amanda Horak - Studentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 3. Nagrodzone zostaną 4 najlepsze zadania konkursowe, gdzie laureaci zdobędą Certyfikat i Tytuł Mistrza Lasera 2019r. oraz nagrody rzeczowe.
 4. Nagrody rzeczowe przyznane w konkursie:
  1. miejsce: One Touch Laser Photo o wartości 1080 zł netto - Program przeznaczony do obróbki zdjęć poddawanych obróbce laserowej.
  2. miejsce: Mata adhezyjna 610 x 305 mm o wartości 349 zł netto. Mata adhezyjna ułatwia pozycjonowanie, odpowiednie mocowanie i w efekcie precyzyjną obróbkę materiałów.
  3. miejsce: Bon Apart – prezent jubilerski o wartości 300 zł
  4. miejsce: Bon Wittchen – bon uprawniający do zakupu produktów Wittchen o wartości 250 zł
 5. Certyfikat i Tytuł dla zwycięzców: Laureaci konkursu otrzymają dodatkowo Certyfikat oraz tytuł Mistrza Lasera 2019r.
 6. Komisja jest uprawiona do przyznania wyróżnień specjalnych.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Prace nie spełniające warunków regulaminowych, w tym braku przesłania odpowiednich dokumentów wymienionych w punkcie 8, nie będą klasyfikowane przez Komisję.

PUBLIKACJA ZDJĘĆ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych zadań bez uiszczania honorariów autorskich.
 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikowanie przysłanych zadań konkursowych uczestnika. Nieodpłatne publikacje i prezentacje dotyczą: ekspozycji prac w siedzibie firmy, na targach branżowych, publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, Internecie, w tym: na stronach Internetowych, portalu b2b.colop.pl oraz Social Media organizatora, partnerów konkursu i portali powiązanych, portali branżowych. Uczestnik wyraża również zgodę na opublikowanie i wykorzystanie jego zadania konkursowego do włączenia go do banerów reklamowych promujących konkurs w internecie bez dodatkowych odpłatności jak również wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych (nazwa firmy lub organizacji, miejscowość, imię, nazwisko osoby wykonującej zadanie ) w celu ogłoszenia Laureatów.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników:
  - których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem
  - zgłaszających prace konkursowe zawierającego treści o charakterze: bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym, pornograficznym lub nieobyczajnym, obrażającym daną religię lub kulturę, zadania godzące w wizerunek Organizatora lub Koordynatora, a także innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego.
 2. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest wyłącznym twórcą tego zadania i/lub, że Uczestnikowi przysługują do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa zależne, a także zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Koordynatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia zadania konkursowego na stronie Internetowej i eksploatacji zadania konkursowego w celu przeprowadzenia konkursu.
 3. Przesyłając zadanie konkursowe LAUREACI godzą się i oświadczają, że przenoszą na organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkie majątkowe prawa autorskie do zadania konkursowego. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na wszystkich znanych w dniu wydania nagrody polach eksploatacji a w szczególności: zwielokrotnienie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, użyczanie jak i wprowadzanie do obrotu tak oryginału jak i kopii i wykorzystania zadania w innych polach określonych w punkcie 2 działu PUBLIKACJA ZDJĘĆ niniejszego regulaminu.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich prac na stronach Internetowych organizatora oraz na możliwość ich wykorzystania przez organizatora w celach promocyjnych konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.